ЛІХТЕНШТЕЙН

Князівство Ліхтенштейн - держава в Центральній Європі, асоційована зі Швейцарією. Столиця – місто Вадуц. Форма правління – конституційна монархія. Не є членом Європейського Союзу та Європейського економічного простору, учасник Шенгенської угоди.
Грошова одиниця – швейцарський франк; 1 CHF = 1.0567 USD

КОРПОРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 • Закон про компанії 1926 р.,
 • Цивільний кодекс,
 • Акт про Юридичні Особи та Корпорації від 1923 р.
 • Акт про Трастові компанії від 1928 р.
Країна підписала Гаазьку Конвенцію 1961 року.

Типами компаній для здійснення міжнародної торгівлі та інвестицій є:
 • Aktiengesellschaft - AG (Акціонерне товариство, обмежене за акціями);
 • Anstalt (Формування, комерційне чи некомерційне, без акцій);
 • Stiftung (фонд);
 • Gesellschaft mit beshrankter Haftung - GmbH (Товариство з обмеженою відповідальністю без акцій);
 • Treuunternehmen (Зареєстрований траст);
 • Treuhandschaft (Траст).
Обмеження щодо вибору назви компанії наступні:
 • Назва може бути будь-якою мовою, яка використовує латинську абетку, але Громадський Реєстр може вимагати переклад німецькою мовою;
 • Назва, ідентична або схожа на вже існуючу, неприйнятна;
 • Назви, які, як відомо, існують деінде, неприпустимі;
 • Назва, яка має на увазі державний патронаж, неприпустима;
 • Будь-яка назва, яка, на думку Реєстру, може вважатися небажаною, неприйнятною;
 • Якщо назва компанії включає такі слова як Bank, Building Society, Savings, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Switzerland, State, Country, Municipality, Principality, Red Cross та їх іншомовні еквіваленти, то потрібен дозвіл або ліцензія;
 • Для позначення обмеженої відповідальності потрібно додати до імені слів чи скорочень: Aktiengesellschaft - AG; Gesellschaft mit beshrankter Haftung – GmbH, Anstalt – Est.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЙ

Фонд – (Stiftung) — юридична особа, якій його засновник передає майно з певною метою, як, наприклад: матеріальна підтримка однієї або кількох сімей або сприяння громадсько-корисним установам. Комерційна діяльність у своїй повністю виключається. Мінімальний статутний капітал складає CHF 30,000, оплачується повністю
Учасниками Фонду є:

 • Засновник фонду (der Stifter)
 • Бенефіціари (die Begünstigte)
 • Органи фонду (die Organe der Stiftung):
  • Рада фонду (Der Stiftungsrat)
  • Контролюючий орган (Kontrollorgan)
  • Ревізійний орган (Revisionsstelle) – опційно.
  • Інші органи.
1. Узасновник передає майно в управління Фонду і не має права на розпорядження таким майном. Право розпорядження майном переходить до Ради Фонду, яка діє відповідно до статутних документів.
За Засновником залишається право:
 • контролювати діяльність Ради через Контролюючий орган (якщо в Статуті збережено таке право за Засновником і якщо Засновником є фіз. особа)
 • давати рекомендації Раді з управління майном шляхом видання Регламентів, відповідно до яких діє Рада. Дані про Засновника подаються до Реєстру та під час реєстрації та сповіщення.
2. Бенефіціари Фонду можуть бути названі поіменно або описано процедуру визначення Бенефіціарів. Також може бути передбачена процедура визначення бенефіціарів Радою Фонду.
Дані Бенефіціарів подаються до Реєстру, якщо вони містяться у Статуті.

3. Рада Фонду має складатися мінімум із 2-х учасників уповноважених на управління майном Фонду протягом 3-х років (якщо інше не передбачено Статутом). Рада діє відповідно до статутних цілей Фонду, Доповнення до Статуту та Регламентів за принципами сумлінного управління. Члени Ради несуть персональну фінансову та кримінальну відповідальність як за не повідомлення Реєстру, так і у разі позовів від бенефіціарів. Можливість створення Контролюючого органу має бути передбачена Заявою про створення. Наявність Ревізора є обов'язковою, якщо Фонд перебуває під державним контролем та наглядом (це може бути передбачено Статутом та обов'язково для громадських Фондів). Наглядовий орган – Відомство поземельної книги та публічного реєстру – є обов'язковим для громадських Фондів та може бути передбачений для приватних.
Інформація про власників розкривається, але не доступна широкому загалу осіб.
Фонд не повинен надавати аудиторський фінансовий звіт до Ліхтенштейнських податкових органів, а лише довідку від банку, що є запис про кошти.
Приватний (сімейний) Фонд прирівнюється до податкового права до юридичної особи та підлягає оподаткуванню звичайним податком на прибуток за ставкою 12,5% (мінімум CHF 1.200), якщо тільки він не буде визнаний Структурою приватного майна (PVS), щодо якої діє особливий порядок оподаткування.

Оподатковуваною базою є чистий прибуток Фонду, крім отриманих дивідендів; прибуток від реалізації часток (акцій); доходу від керованого майна.
Структури PVS сплачують лише мінімальний податок з доходу – CHF 1.200.
Структурами PVS є юридичні особи, які:
 • не ведуть комерційну діяльність;
 • їх акції були розміщені публічно;
 • не отримують винагороду чи відшкодування витрат за діяльність;
 • підпорядковуються обмеженням структур приватного майна відповідно до Статуту.
Ліквідація фонду здійснюється за:

 • над майном Фонду відкрили конкурс;
 • визнається дійсність рішення, яким відхиляється відкриття конкурсу через ймовірну недостатність коштів на конкурсне виробництво;
 • рішення про ліквідацію ухвалив суд, за заявою від Учасника Фонду, або за обов'язком служби, якщо Фонд займається комерційною діяльністю без відповідних передумов;
 • рішення про ліквідацію прийняла Рада Фонду, зокрема якщо:
  • він отримав дійсне відкликання Засновника Фонду;
  • мету Фонду досягнуто або не може бути досягнуто надалі;
  • минув строк, передбачений Статутом Фонду;
  • мають місце інші причини ліквідації, зазначені у Статуті Фонду.
Траст. Ліхтенштейн є єдиною країною в Континентальній Європі, яка представляє Траст на основі Загального Права (статті 897-932 PGR). Законодавство Ліхтенштейна не містить ні заборони на накопичення прибутку, ні правила, що «забороняє безстрокове володіння на необмежений термін». Більше того, дозволені спеціалізовані цільові трасти, як і всі інші законні трасти, цілями яких є освіта та зміст, незмінне довічне дискреційне право та суспільно-благодійні цілі.

Законодавство Ліхтенштейну також допускає створення трастів, які здійснюють свою діяльність, підкоряючись іноземному праву, наприклад, Англійському або Американському праву. Відповідно до статті 931 PGR, відповідні норми, що регулюють діяльність іноземних трастів, повинні бути визначені в документах трасту. Можливість створити траст на підставі законів своєї власної держави є особливо зручним для іноземних засновників, оскільки можуть бути прийняті вже існуючі трастові положення.

Мінімальний статутний капітал не встановлений, але довірчий власник може вимагати оплати CHF 15,000

Мінімальна кількість засновників – 1 фізична чи юридична особа, яка втрачає свої права після заснування трасту.

Для створення трасту необхідний мінімально 1 довірчий керуючий (резидент Ліхтенштейну), бенефіціари, гарант трасту.

Інформація про власників розкривається, але не доступна широкому загалу осіб.

0,1% податку чисті активи – хв. CHF 1200; виплати бенефіціарам-нерезидентам не підлягають оподаткуванню у Ліхтенштейні

Умовами існування Трасту в Ліхтенштейні є:
 • наявність trustee (фізична чи юридична особа). Як мінімум один trustee має бути резидентом держави Європейської Економічної Зони (до неї входять усі держави ЄС, а також Ліхтенштейн, Ісландія та Норвегія) або мати дозвіл на проживання в Ліхтенштейні;
 • trustee зобов'язаний піклуватися про майно, переданому в траст; 
 • професійні trustees повинні вести облік керованих ними трастів і відокремити майно, передане траст від будь-якого іншого майна, зокрема переданого траст за іншим трастовому угоді. Якщо майном, переданим у траст, є кошти, вони підлягають зарахуванню окремий банківський рахунок;
 • trustee несе юридичну відповідальність порушення умов трасту у вигляді повної вартості майна, переданого в траст. Якщо trustee за умовами угоди діє більше однієї особи, всі ці особи несуть солідарну відповідальність;
 • суд має виняткову юрисдикцію, навіть якщо угодою передбачено альтернативні способи вирішення спорів;
 • trustee повинен вести облікові записи. При цьому законодавство Ліхтенштейну не покладає обов'язку подавати до податкових органів бухгалтерський баланс;
 • оскільки Ліхтенштейн є цивільно-правовою юрисдикцією, можливі деякі обмеження та труднощі при вступі у спадок на майно, передане у траст;
 • кредитори trustee не мають прав щодо майна, переданого в траст;
 • кредитори беніфіціара мають права щодо майна, переданого в траст, тільки якщо беніфіціар сам має права на це майно, і якщо трастова угода не забороняє йому виробляти відчуження цього майна;
 • трастові документи, включаючи угоду, що засновує траст, можуть бути складені будь-якою мовою, проте найменування обов'язково має містити слово Trust або Treuhanderschaft, причому повністю, а не в складі абревіатури. Крім того, необхідно надіслати запит до Liechenstein Land and Public Register Office щодо можливості використання обраного найменування;
 • у трастових документах обов'язково має міститися вказівка ​​на те, що відносини в даному трасті підпорядковуються праву Ліхтенштейну;
Крім того, відповідно до Закону про професійну таємницю (Professional Secrecy Act 1994) довірчі власники, так само як адвокати, банківські службовці, біржові брокери не мають права розголошувати інформацію про своїх клієнтів, за винятком випадків, що належать до міжнародної злочинної діяльності.