ПРОГРАМА НАДАННЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ГРОМАДЯНАМ - ПІДПРИЄМЦЯМ, ЯКІ БУЛИ ЗМУШЕНІ ПЕРЕСЕЛИТИСЯ ДО ІНШИХ КРАЇН ПІД ЧАС АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Програма надання допомоги українським громадянам - підприємцям, які були змушені переселитися до інших країн під час агресії РФ проти України діє відповідно до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ГРАНТІВ No.: 2022.04.02.01 від 02 квітня 2022 року між Учасниками Програми (разом - Сторони):

EUROPEAN ASSOCIATION OF BUSINESS DEVELOPMENT Public Union, організація, зареєстрована та діюча на підставі законів України, з головним офісом, розташованим за адресою: 68 Rishelievska, Odesa, 65012, Ukraine, яка зареєстрована за номером 41144203, виступаюча, як грантодавча організація, іменована надалі, як "EABD".

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY CONSORTIUM LTD, юридична особа, зареєстрована та діюча на підставі законів Великобританії, з головним офісом, розташованим за адресою: 5 South Charlotte Street, Edinburgh, EH24AN, Scotland, United Kingdom та зареєстрована за номером SC682720, іменована надалі як "Франчайзер".

Грантоодержувачі – підприємці або юридичні особи, які подають заявки на отримання гранту, та вступають у відношення з Франчайзером відповідно до договорів франчайзингу, які будуть узгоджені та підписані між ними (далі – Договір франчайзингу).

1. МЕТА ПРОГРАМИ

1.1. Програма надає допомогу українським громадянам, які були змушені переселитися до інших країн під час агресії РФ проти України (далі - "Програма"), та мали чи хотіли б мати самостійний освітній бізнес в країні перебування.

Програма має на меті сприяти створенню нового освітнього бізнесу українськими громадянами шляхом надання фінансової підтримки для отримання можливостей придбати одну чи кілька франшиз Франчайзера та отримати в рамках Договору франчайзингу технічну; бізнес-консалтингову; юридичну підтримку та інші бізнес-послуги.

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Учасниками Програми є українські громадяни, які були змушені переселитися до інших країн під час агресії РФ проти України та мають статус підприємця або є власниками компаній, які мають право провадити діяльність у країні перебування українського громадянина.

2.2. Учасники Програми повинні відповідати встановленим критеріям та вимогам, визначеним в Договорі, угодах та інших документах, які регулюють умови участі в Програмі.

2.3. Для участі в Програмі, учасники повинні подати заявку та надати необхідну документацію для перевірки відповідності їхнього статусу та бізнес вимогам Програми.

3. ФІНАНСОВІ УМОВИ

3.1. Розмір гранту, що надається ЕАBD Грантоодержувачу у рамках Програми, будуть визначені як різниця між паушальним внеском і номінальним паушальним внеском, які відображені у Договорі франчайзингу.

3.2. Франчайзер зобов'язується підтверджувати заявки на отримання грантів Грантоодержувачами тільки в розмірі гранту відповідно до п. 3.1. Програми та згідно умов, встановлених у Договорі франчайзингу.

3.3. Фінансування з гранту виділяється щорічно за фактом надання звіту, який створюється Грантоодержувачем та затверджується Франчайзером для EABD після виконання Франчайзером та Грантоодержувачем всіх зобов'язань по кожному щорічно закритому періоду (далі – “Період”) у рамках 10-річних договорів франчайзингу.

Розмір суми, яка щорічно нараховується та належить до виділення Грантоодержувачу та яка виплачується напряму Франчайзеру наприкінці кожного Періоду складає 1/10 частину від загальної суми номінального паушального внеску якій вказується в договорах франчайзингу щодо кожної франшизи окремо.

Закриття періоду здійснюється наприкінці кожного навчального року, який визначений Стандартами кожної освітній франшизи та навчальним планом, які визначаються Франчайзером самостійно і доводяться Грантоодержувачу щорічно у формі, яка передбачена Франчайзером.

Інформація про терміни закінчення Періоду, надається під час щорічного навчання або інформаційним листом, або повідомленням у спеціальних чатах соціальних мереж, або в календарному плані, який розміщений на сайті Франчайзера і який може бути продубльований Франчайзером на сайті Філії Ґрантоодержувача.

3.4. У випадку, якщо Франчайзер або Грантоодержувач не дотримуються умов Договору, Програми або Договору франчайзингу, ЕАBD може прийняти заходи, передбачені у відповідних угодах, включаючи, але не обмежуючись, призупиненням або припиненням надання грантів та вимагати повернення вже наданих сум від Франчайзера або від Грантоодержувача безпосередньо.

3.5. У випадку, якщо невиконання Програми обумовлено невиконанням своїх зобов'язань Грантоодержувачем перед Франчайзером, що у свою чергу призвело до повернення Франчайзером отриманих коштів грантодавчої організації, Франчайзер застосує регресні вимоги до Грантоодержувача та ініціювати питання притягнення Грантоодержувача до відповідальності щодо повернення сум цільового гранту, які були надані ЕАBD Грантоодержувачу.

3.6. У випадку відмови Грантоодержувача від виконання договору франчайзингу до закінчення будь-якого Періоду, ЕАBD має право відмовитися від сплати суми щорічного платежу Франчайзеру та припинити виплати за Програмою. Збитки, які Франчайзер отримає від недоотриманої суми номінального паушального внеску за договорами франчайзингу з Грантоодержувачем, Франчайзер вирішуватиме на власний розсуд шляхом переговорів або в судовому порядку.

3.7. Грантоодержувач буде зобов'язаний у разі припинення діяльності до закінчення будь-якого Періоду сплатити 1/10 частину номінального паушального внеску як компенсацію шкоди, яка виникне у Франчайзера внаслідок порушення договірних відносин щодо термінів використання бізнес-моделі та/або комплексу виняткових прав Франчайзера, визначених у договорі франчайзингу та суміжних з ним договорах та угодах.

3.8. У разі грубого порушення договору франчайзингу зі сторони Грантоодержувача, таких, як несанкціонований вихід з договірних відносин або грубе порушення умов використання знань, конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, комплексу виняткових прав тощо, Грантоодержувач буде зобов'язаний додатково сплатити Франчайзеру шкоду, яка буде визначена та обґрунтована Франчайзером згідно умов Договору франчайзингу та суміжних з ним договорів та угод.

3.9. Підписання Договору франчайзингу Грантоодержувачем та/або зроблені їм якісь платежі Франчайзеру або уповноваженим Франчайзером компаніям або організаціям, які афілійовані з Франчайзером в рамках Договору франчайзингу, свідчить про згоду та повне отримання гранту та прийняття зобов'язань Грантоодержувачем на його повернення у разі одностороннього розірвання Договору франчайзингу та суміжних з ним договорів.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Програма та умови отримання гранту розміщені на сайтах EABD та Франчайзера. Приєднання до Програми здійснюється поданням заявки на грант від Грантоодержувача.

4.2. Сторони розуміють, що збитки, які можуть виникнути в рамках цього договору, не є остаточними і можуть бути збільшені в залежності від складу порушень, які може вчинити Грантоодержувач, перебуваючи у договірних відносинах з Франчайзером та/або з афілійованими з Франчайзером особами.

4.3. Сторони домовилися про спільне представлення інтересів Франчайзера в суді на умовах співзаявника в разі відмови Грантоодержувача сплатити шкоду Франчайзеру.

4.4. Сторони визнають, що невиконання умов Програми та договорів франчайзингу може мати негативні наслідки для Сторін, у тому числі фінансові збитки та збитки у сфері репутації. Сторони зобов'язуються робити все можливе для вирішення спорів та конфліктів шляхом переговорів та мирного врегулювання.

4.5. Зміни та додаткові угоди до Програми та договорів франчайзингу повинні бути укладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

4.6. Програма набуває чинності з дати підписання ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ГРАНТІВ No.: 2022.04.02.01 від 02 квітня 2022 року між EABD та Франчайзером та залишається чинною до закінчення строку дії Договору.

4.7. Програма є конфіденційною та сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, що стосується Програми, без попередньої письмової згоди іншої сторони, крім випадків, коли розголошення вимагається законом або відповідними правоохоронними органами.

4.8. Усі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цією Програмою, підлягають вирішенню шляхом переговорів між сторонами. У випадку, якщо суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів протягом розумного терміну, вони можуть бути передані на розгляд компетентного суду або підвідомчого арбітражного органу згідно чинному законодавству Великої Британії (за місцем знаходження Франчайзера).

Цей документ складено та до нього приєднуються Сторони у встановленому Програмою порядку та він є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ГРАНТІВ No.: 2022.04.02.01 від 02 квітня 2022 року між ЕАBD та Франчайзером.

Програма надання допомоги українським громадянам - підприємцям, які були змушені переселитися до інших країн під час агресії РФ проти України, сприятиме відновленню та розвитку бізнесу цих підприємців шляхом надання необхідної підтримки та компенсації збитків. Всі сторони зобов'язуються дотримуватися умов та положень Програми та спільно працювати для досягнення поставлених цілей.

З 1995 року ЄАРБ надала гранти на суму понад 22 млн євро на підтримку підприємництва, франчайзингу, медіа-підтримку компаній, розвиток лідерів компаній та їх команд; розвиток обізнаності у роботі міжнародних ринків та у бізнес-освіті для малих та середніх підприємців.


Гранти до 2021 року були доступні у 25 країнах Європи та Азії. 

З 2021 року Грантові програми ЄАРБ поширилися, окрім Європи та Азії, на країни Америки, Африки, Австралію.


Щороку ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ виділяє значні кошти на підвищення рівня свідомості, освіченості людей, що дозволяє розвиватися компаніям ефективніше.

ХОЧУ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ГРАНТИ
ЄАРБ

Фахівець із грантів ЄАРБ зв'яжеться з Вами в робочий час і відповість на всі запитання
CRM-форма появится здесь